Graafinen teollisuus ry:n toimitusehdot

1. Soveltamisala

Toimitusehtojen määräyksiä sovelletaan, ellei muusta ole sovittu. Yritystä,joka tilauksesta suorittaa työn kutsutaan suorittajaksi ja tilaajaa tai kustannusarvion pyytäjää asiakkaaksi.

2. Hyvä liiketapa

Sekä suorittaja että asiakas sitoutuvat kaikessa toiminnassaan noudattamaan hyvää liiketapaa ja huolellisuutta.

3. Tarjous ja sopimus

Tarjouksen tulee ensisijaisesti olla kirjallinen. Tarjouksesta tulee ilmetä,mitä laatu- tai muita vaatimuksia asiakkaan toimittaman materiaalin on täytettävä, ellei suorittajan ja asiakkaan noudattamasta vakiintuneesta käytännöstä toisin johdu. Jos alkuperäismateriaali, oikovedokset tai lopullinen tuote toimitetaan asiakkaalta työn suorittajalle tai työn suorittajalta asiakkaalledigitaalisessa muodossa, tulee tarjouksesta ilmetä mitä vaatimuksia asiakkaan käyttämiltä laitteilta, ohjelmistoilta ja linjayhteyksiltä edellytetään.

Tarjous on voimassa 30 päivää. Asiakkaan hyväksyvän vastauksen on oltava perillä suorittajalla mainitun ajan kuluessa. Tarjoukseen sisältyvä aikataulu ei ole suorittajaa sitova, jos tarjouspyynnön antamisen ja asiakkaan vastauksen välisenä aikana suorittaja tekee sopimuksen työstä, jota ei oltu otettu huomioon tarjousta annettaessa. Tällaisessa tapauksessa suorittajan tulee asiakkaalta vastauksen saatuaan ilman aiheetonta viivästystä ottaa yhteyttä asiakkaaseen uuden aikataulun sopimiseksi.

Tarjoukseen annettu vastaus, johon sisältyy lisäyksiä, rajoituksia tai ehtoja, ei sido suorittajaa, vaan vastaus katsotaan asiakkaan vastatarjoukseksi. Suorittaja antaa tilauksen hyväksymisestä pyydettäessä vahvistuksen.

Mikäli suorittajalta tilataan luonnoksia tai työnäytteitä, joita ei voida pitää tavanomaisen tarjouskäytännön mukaisina, on ne kohtuullisesti korvattava, vaikka asiakas ei tarjousta hyväksyisikään. Suorittajan tulee antaa asiakkaalle etukäteen arvio edellä mainituista kustannuksista.
Tarjouspyyntö, tarjous ja asiakkaan hyväksyvä vastaus muodostavat yhdessä tilaussopimuksen, jollei sellaista erikseen laadita.

Toistaiseksi voimassa oleviin sopimuksiin tulee ottaa määräys noudatettavasta irtisanomisajasta. Mikäli muuta ei ole sovittu, irtisanomisaika on kolme kuukautta.

4. Alihankkijat

Suorittajalla on oikeus käyttää alihankkijoita, ellei sopimuksessa ole nimenomaan toisin sovittu. Suorittaja ei vapaudu virhevastuusta vetoamalla siihen, että virhe johtuu alihankkijasta.

Suorittajan tulee toimittaa alihankkijalle tavanomaisen tuotantohävikin peittämiseen riittävä määrä ylimääräisiä kappaleita.

5. Hinta

Hinta ilmoitetaan tarjouksessa ilman arvonlisäveroa. Kuluttajakaupassahinta ilmoitetaan arvonlisäveroineen tai arvonlisäveron määrä ilmoitetaanerikseen.

Kauppahinta on osapuolten kesken sovittu hinta, tai jos hinnasta ei ole sovittu, kauppahinta on suorittajan veloittama käypä hinta.
Suorittajalla on oikeus tarkistaa hinta, mikäli valuuttakurssit, tuontimaksut tai muut suorittajasta riippumattomat maksut, verot tai muut julkisoikeudelliset maksut muuttuvat ennen sovittua toimituspäivää.

Suorittajalla on oikeus sovitun hinnan lisäksi laskuttaa niistä kustannuksista, jotka aiheutuvat:

a) asiakkaan toimittaman aineiston puutteellisuudesta,
b) asiakkaan vastoin sovittua alkuperäisaineistoa tekemistä korjauksista jamuutoksista,
c) asiakkaan aiheuttamasta viivästyksestä,
d) asiakkaan vaatimista ylimääräisistä vedoksista, paino- tai värinäytteistä,
e) ylityöstä, jota tehdään asiakkaan pyynnöstä, tai
f) muista vastaavista asiakkaan vastuulla olevista ylimääräisistä kustannuksista.

Jos ilmenee aihetta laskuttaa edellä mainittuja ylimääräisiä kustannuksia, on suorittajan tiedotettava tästä asiakkaalle ilman aiheetonta viivytystä.
Rahti- ja pakkauskustannuksista vastaa asiakas.

6. Ali- tai ylipainos

Jos työn laatu ei edellytä täsmällistä kappalemäärää, suorittajan toimit-tama kappalemäärä voi poiketa sovitusta enintään 5 %, kun tilaus on enintään 20.000 kappaletta. Kun sovittu kappalemäärä on yli 20.000, voi poikkeama olla enintään 2 %.

Sovitun kappalemäärän alittavien kappaleiden hyvittäminen ja ylittävien kappaleiden laskuttaminen tapahtuu tarjouksen perusteiden mukaisesti. Asiakkaalla ei ole velvollisuutta maksaa edellisessä kappaleessa mainittua suuremmasta ylipainoksesta.

7. Maksuehdot

Maksun tulee tapahtua 14 päivän kuluessa laskun päiväyksestä. Mikäli työviivästyy asiakkaasta johtuvasta syystä, voi suorittaja laskuttaa erikseensiitä osasta tilausta, joka on jo valmistunut.

Ellei laskua makseta määräaikana, on suorittajalla oikeus periä saatavalleen kulloinkin soveltamansa korkokannan mukaista viivästyskorkoa laskun mukaisesta eräpäivästä lukien. Suorittajalla on viivästyskoron lisäksi oikeus periä kohtuulliset perintäkulut.

8. Maksun viivästyminen

Suorittajalla on oikeus kieltäytyä aloittamasta uuden työvaiheen tekemistä,jos laskutus on sovittu tapahtuvaksi vaiheittain ja asiakas ei ole maksanutjo erääntyneitä laskuja sopimuksen mukaisesti. Sama oikeus suorittajallaon myös silloin, kun on etukäteen tiedossa, ettei asiakas ilmeisesti kykene täyttämään velvollisuuksiaan. Jos työn valmistuminen viivästyy edellämainitun kieltäytymisen johdosta, pidetään viivästymisen syynä asiakkaansopimusrikkomusta.

Jos asiakas on toistuvasti laiminlyönyt velvoitteidensa täyttämisen, suorittajalla on oikeus alkuperäisestä sopimuksesta riippumatta vaatia laskun suorittamista tavaraa luovutettaessa.

9. Pidätys- ja panttioikeus

Asiakkaan laiminlyödessä kauppahintaan ja sen suorittamiseen liittyvätvelvollisuutensa suorittaja voi pidättyä luovuttamasta tavaraa tai muutahallussaan olevaa asiakkaan aineistoa, ennen kuin koko kauppahinta onmaksettu. Pidättymisestä on tiedotettava asiakkaalle tämän ilmoittamaanosoitteeseen.

Suorittajalla on asiakkaalta olevien saataviensa vakuudeksi panttioikeus kaikkeen hallussaan olevaan asiakkaan omistamaan aineistoon.
Mikäli asiakas luovuttaa suorittajan käyttöön kolmannelle osapuolelle kuu-luvaa omaisuutta, on siitä samalla ilmoitettava suorittajalle. Pidätys- ja panttioikeus koskee myös tällaista omaisuutta.

Jos asiakas ei täytä sopimuksen mukaista maksuvelvollisuuttaan, suorittajalla on oikeus realisoida edellä mainittu omaisuus sopivaksi katsomallaan tavalla, ellei lainsäädännöstä muuta johdu. Omaisuutta realisoitaessa ei saa perusteettomasti loukata asiakkaan etua. Suorittajan saatavat ylittävä osa realisointituotoista on tilitettävä asiakkaalle ilman aiheetonta viivytystä.

10. Toimituslauseke ja vastuu tavaraa kohdanneesta vahingosta

Tavara luovutetaan asiakkaalle työn suorittajan toimipaikassa.

Vastuu tavaraa kohdanneesta vahingosta siirtyy asiakkaalle, kun asiakas tai joku hänen lukuunsa vastaanottaa tavaran tai hänen olisi sopimuksen mukaan pitänyt vastaanottaa tavara.

Suorittaja vastaa hallintaansa luovutetun materiaalin säilyttämisestä tavanomaisella huolellisuudella.

Milloin suorittajan haltuun uskottujen esineiden arvo on erityisen suuri, on asiakkaan ilmoitettava siitä suorittajalle. Asiakkaan ja kolmannen miehen väliset oikeussuhteet eivät vaikuta suorittajan vastuuseen.

Asiakas vastaa siitä, että suorittajalle luovutettava aineisto on asianmukaisesti vakuutettu.

11. Ennakoitavissa oleva sopimusrikkomus

Kummallakin osapuolella on oikeus purkaa sopimus, jos on todennäköistä,ettei toinen osapuoli kykene täyttämään sopimuksesta aiheutuvia velvollisuuksiaan. Osapuoli voi purkamisen vaihtoehtona vaatia, että toinen osa-puoli asettaa riittävän vakuuden velvoitteidensa täyttämisestä.

12. Asiakkaan viivästys

Asiakkaan tulee ilman aiheetonta viivytystä ilmoittaa suorittajalle, jos on ilmeistä, ettei hän pysty ajoissa toimittamaan suorittajalle työhön tarvittavaamateriaalia tai muutoin täyttämään hänelle sopimuksen mukaan kuuluviavelvollisuuksia. Jos tiedossa oleva viivästys aiheuttaa huomattavaa haittaasuorittajalle, on tällä oikeus purkaa sopimus.

Suorittajalla on oikeus saada asiakkaalta korvaus viivästyksen aiheuttamista välittömistä kustannuksista.

13. Vastuu aineiston virheistä

Suorittajan on ilman aiheetonta viivästystä ilmoitettava asiakkaalle, jos tämän toimittama aineisto ei sovellu työn suorittamiseen sopimuksessa tarkoitetulla tavalla. Suorittajan on pyydettäessä esitettävä asiakkaalle arviomahdollisesti syntyvistä lisäkustannuksista.

Osapuolten tulee noudattaa suorittajan antamia tai muuten sovittuja aineisto-ohjeita (aineistomuoto, laitteisto, ohjelmistot, linjayhteysvaatimukset, toimintamallit yms.) lähettäessään toisilleen aineistoa digitaalisessa muodossa. Se osapuoli, joka ei noudata aineisto-ohjeita, vastaa tästä aiheutuvasta virheestä.

Jos aineisto-ohjeita on noudatettu, suorittaja vastaa digitaalisen aineiston käsittelyssä syntyneistä virheistä. Jos virhe aiheutuu käytettyjen laitteistojen tai ohjelmistojen yhteensopimattomuudesta, ohjelmointivirheestä tms. seikasta, jota ei ole voitu ennakoida, ei suorittaja kuitenkaan vastaa tällaisesta virheestä.

Jos osapuolet katsovat tarpeelliseksi, että suorittajan on tarkistettava saamansa digitaalinen aineisto ennen aineiston jatkokäsittelyä, on tästä sovittava erikseen. Samalla on syytä sopia tarkastamisen toteuttamistapa, laajuus sekä aikataulu.

Muutokset asiakkaan toimittamaan aineistoon tulee tehdä kirjallisesti. Asiakkaan puhelimitse antamasta määräyksestä tai muutoksesta vastaa asiakas.

Suorittaja ei vastaa aineiston sisällössä olevista virheistä.

Työn vedostamisesta ja vedosten tarkistamisesta sekä aikatauluista sovitaan erikseen.

14. Toimituksen viivästyminen

Suorittajan tulee ilman aiheetonta viivytystä ilmoittaa asiakkaalle, jos on ilmeistä, että tilausta ei ehditä toimittaa sovitun aikataulun puitteissa. Tällöinon myös ilmoitettava, milloin suorittaja voi todennäköisesti täyttää suoritusvelvollisuutensa.

Asiakkaalla on oikeus saada suorittajalta korvaus toimituksen viivästymi-sen aiheuttamista välittömistä kustannuksista siten, että korvauksen enimmäismäärä on sovitun suorituksen arvo. Asiakkaan välillisiä vahinkoja ei korvata.

Asiakkaalla on lisäksi oikeus purkaa sopimus, jos viivästyksellä on asiakkaalle olennainen merkitys. Viivästys on olennainen, jos

a) jos sopimusta tehtäessä on selkeästi tuotu ilmi, että toimituksen on tapahduttava sovittuna päivänä täsmällisesti, tai
b) jos sopimuksesta tai muista suorittajan tiedossa olevista olosuhteistaselkeästi ilmenee, että asiakkaalla ei ole käyttöä tilatulle tuotteelle tietynajankohdan jälkeen, eikä toimitus tapahdu tätä ennen.

Asiakkaalla ei ole oikeutta saada suorittajalta korvausta ylimääräisistä kustannuksista eikä oikeutta purkaa sopimusta, jos toimituksen viivästyminen on aiheutunut asiakkaan toimittaman aineiston puutteellisuudesta tai myöhästymisestä tai muusta asiakkaasta johtuvasta syystä.

15. Virheellinen suoritus

Toimitus on virheellinen, jos se olennaisesti poikkeaa sovitusta tai siitä, mitä toimitukselta voidaan alan vallitseva hyvä kauppatapa huomioiden vaatia.

Toimitus ei ole virheellinen, jos

a) tavaran virhe johtuu virheellisestä alkuperäisaineistosta, tulkinnanvarai-sesta korjausmerkinnästä tai virheestä, joka asiakkaan hyväksymässä vedoksessa on jäänyt korjaamatta,
b) kysymyksessä on vähäinen poikkeama annetusta värivedoksesta taipaperinäytteestä, hyväksytystä mallivedoksesta tai vastaavasta. Paperiapidetään näytteen mukaisena, jos se on paperiteollisuuden samalla tunnuksella ilmaisemaa laatua,
c) painoksessa on sellainen hyväksytystä mallivedoksesta tai vastaavastapoikkeava pikkuvirhe, josta suorittajan ei teknillisten seikkojen vuoksi koh-tuudella voida katsoa vastaavan.
d) enintään 0,5 % toimitukseen sisältyvistä kappaleista on painotyön osal-ta virheellisiä ja enintään 0,5 % jälkikäsittelyn osalta virheellisiä.

16. Virheen seuraamukset

Suorittajalle on ensi sijassa varattava tilaisuus suorittajasta johtuvan olennaisen virheen tai puutteellisuuden korjaamiseen, mikäli se on mahdollista.

Asiakkaalla on suorittajasta johtuvan olennaisesti puutteellisen tai virheellisen toimituksen johdosta oikeus kohtuulliseen hinnanalennukseen.
Asiakkaalla on oikeus purkaa sopimus, jos suorittajasta johtuva virhe on sellainen, ettei asiakkaan voida olettaa käyttävän tavaraa aiottuun tarkoitukseen.

Asiakkaalla on oikeus saada suorittajalta korvaus virheen aiheuttamista välittömistä kustannuksista. Suorittajan vastuu virheestä rajoittuu kaikissa tapauksissa virheen korvaamiseen sopimuksenmukaisella suorituksella tai maksetun kauppahinnan palauttamiseen. Alihankkijan vastuu hylätyn tavaraerän osalta rajoittuu hänen oman suorituksensa arvoon.

Jos suorittajan tai alihankkijan virhe on syntynyt tahallisesti tai törkeän huolimattomuuden seurauksena, vastuun rajoitus ei koske asiakkaalle tai kolmannelle aiheutuneita välittömiä kustannuksia.

Suorittaja ei vastaa tavaran virheestä asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvasta välillisestä vahingosta, kuten esimerkiksi menetetystä liikevoitosta tai muusta elinkeinon harjoittamisen häiriintymisestä, eikä kolmannelle koituvasta vahingosta.

17. Tarkastaminen ja reklamaatio

Asiakkaan on tarkastettava vastaanottamansa tuote ilman aiheetonta vii-västystä. Virheelliseksi väitetty tavaraerä on tarkastettava yhteisesti.

Asiakkaan, joka haluaa vedota suoritusvirheeseen, tulee kirjallisesti huomauttaa

a) viivästymisestä 10 päivän kuluessa siitä, kun asiakas sai tiedon viivästymisestä,
b) tavaran olennaisesta virheestä 10 päivän kuluessa tavaran vastaanottamisesta tai siitä, kun asiakkaan sopimuksen mukaan olisi tullut tarkastaatai vastaanottaa tavara
c) sellaisesta piilevästä virheestä, jota ei kohtuudella voida havaita tavanomaisella huolellisuudella suoritetussa vastaanottotarkastuksessa, 10 päi-vän kuluessa virheen havaitsemisesta.

18. Ylivoimainen este

Lakko, työsulku, tulipalo tai muu sekä suorittajasta, että alihankkijasta riippumaton ylivoimainen este (force majeure) vapauttaa noudattamastasovittua toimitusaikaa. Työvoiman tai raaka-aineiden puute, konerikko taiviranomaisten toimenpiteet tai vastaavat epätavalliset ja vaikutuksiltaanmerkittävät suorittajasta tai alihankkijasta riippumattomat syyt, joita ei koh-tuudella ole voitu ennakoida, oikeuttavat myös toimitusajan kohtuulliseenpidentämiseen.

Mikäli edellä todettu tapahtuma teknisesti tai taloudellisesti kohtuuttomasti vaikeuttaa sovitun työn suorittamista, on suorittaja oikeutettu peruuttamaan tarjouksensa tai purkamaan sopimuksen kokonaan tai vielä toteutumattomalta osalta. Asiakkaalla ei ole oikeutta vaatia tämän johdosta vahingonkorvausta.

Asiakkaalla on vastaavasti oikeus purkaa sopimus, jos yllä mainitun esteen aiheuttama viivästys aiheuttaa hänelle kohtuutonta hankaluutta tai työn arvoon nähden merkittäviä lisäkustannuksia. Suorittajalla ei ole oikeutta vaatia tämän johdosta vahingonkorvausta. Purkamisoikeus koskee vain sitä osaa sopimuksesta, johon ylivoimainen este vaikuttaa. Esteen poistuttua sopimuksen soveltaminen jatkuu ennallaan.

19. Omistusoikeus

Omistusoikeus valmiiseen tuotteeseen siirtyy, kun kauppahinta on koko-naan maksettu.

Suorittajan valmistamat tai hankkimat välityövaiheet ja työvälineet kuten esimerkiksi luonnokset, oikovedokset, värierottelut, painolevyt, tietokonetiedostot ja -rekisterit ovat suorittajan omaisuutta ja kaikki niihin liittyvät oikeudet kuuluvat suorittajalle.

Asiakkaan työtä varten suorittajalle luovuttamat välineet, tarvikkeet, tiedostot ja muu materiaali ovat asiakkaan omaisuutta, joka suorittajan tulee luovuttaa takaisin asiakkaalle työn päätyttyä, jollei 9. kohdasta muuta johdu.

20. Valmiin tuotteen säilyttäminen

Suorittajalla on velvollisuus säilyttää valmis tuote tavanomaista huolellisuutta noudattaen sovitun luovutuspäivän jälkeenkin. Tällöin säilyttäminentapahtuu asiakkaan lukuun ja vastuulla. Suorittajalla on oikeus periä asiakkaalta korvaus säilyttämisen aiheuttamista kohtuullisista kustannuksista.

Suorittajalle luovutettu sekä asiakkaalle alihankintatyönä teetetty aineisto säilytetään ja kuljetetaan työn valmistumisen jälkeen asiakkaan vastuulla.
Jos asiakas ei kirjallisesta kehotuksesta huolimatta ole vastaanottanut valmista tuotetta kuukauden kuluessa sovitusta luovutusajankohdasta, on suorittajalla oikeus realisoida hallussaan oleva tuote ja muu materiaali. Realisoinnista on ilmoitettava asiakkaalle etukäteen tämän ilmoittamaan osoitteeseen.

21. Immateriaalioikeudet (tekijänoikeus ja teollisoikeudet)

Asiakas vakuuttaa, että asiakkaan työn suorittajalle toimittama tekijän-oikeudellisesti suojattu aineisto ja työn suorittamiseksi tarvittava tekninenvälineistö (esim. tietokoneohjelmat) ei loukkaa kenenkään kolmannen oikeutta eikä siihen kohdistu mitään käyttö- tai muita oikeudellisia rajoituksia.Sama koskee kaikkia muitakin aineettomia oikeuksia kuten tavaramerkki-,toiminimi- tai muita henkiseen ja teollisiin oikeuksiin kohdistuvia yksinoikeuksia.

Asiakas on velvollinen korvaamaan suoraan tämän sopimuksen nojalla kaik-ki ne korvaukset ja kustannukset, jotka työn suorittaja joutuu kolmannen osapuolen vaatimusten johdosta suorittamaan. Kolmannen esittämistä vaatimuksista on ilmoitettava asiakkaalle ennen mahdollisen korvauksen maksamista.

Edellä mainitut määräykset koskevat vastavuoroisesti suorittajaa hänen asiakkaalle luovuttamansa aineiston ja teknisen välineistön osalta.

22. Vapaakappaleet

Suorittaja lähettää viranomaisille vapaakappalelain edellyttämät arkistokappaleet asiakkaan kustannuksella.

23. Erimielisyyksien ratkaiseminen

Suorittajan ja asiakkaan väliset erimielisyydet sopimuksen tulkinnasta ratkaistaan suorittajan kotipaikan alioikeudessa tai niin sovittaessa välimiesmenettelyssä.

Ennen kanteen nostamista tai kiistan saattamista välimiesmenettelyssä ratkaistavaksi osapuolet voivat pyytää kauppakamarin nimeämältä tava-rantarkastajalta lausuntoa siitä, onko suoritus virheellinen ja onko virhe alal-la noudatettavan käytännön mukaan vähäinen vai olennainen. Osapuolet vastaavat puoliksi lausuntopyynnön aiheuttamista kustannuksista.

24. Vanhentumisaika

Asiakkaan on nostettava kanne tavaran virheestä tai viivästymisestä vuoden kuluessa siitä, kun vaaranvastuu on siirtynyt asiakkaalle.

Verkkokaupan toimitusehdot

Sale-Set Oy 0955798-0 (jäljempänä verkkokauppa) myy tuotteita yksityishenkilöille Suomeen. Pidätämme oikeuden toimitusehtojen ja hintojen muutoksiin. Tuotteiden hinnat sisältävät arvonlisäveron.

Verkkokaupan yhteystiedot

Sähköposti: paino@saleset.fi
Puhelin: 0400 191 705
Postiosoite: Ilkantie 2, 37100 Nokia

Tilaaminen

Tilattavat tuotteet valitaan kotisivuilla lisäämällä ne ostoskoriin. Tilaus lähetetään maksamalla ostoskorin sisältö verkkokaupan kassatoiminnossa. Tehdessäsi tilauksen hyväksyt nämä toimitusehdot, tuotteiden hinnat sekä toimituskulut. Mikäli tilaushetkellä annetaan sähköpostiosoite, tilauksesta lähetetään tilausvahvistus sähköpostitse. Tilausvahvistuksesta ilmenevät tilatut tuotteet sekä hinta.

Maksaminen

Verkkokaupan maksuvälittäjänä toimii Visma Pay (Paybyway Oy, y-tunnus 2486559-4), joka on rekisteröity Finanssivalvonnan ylläpitämään maksulaitosrekisteriin. Maksamiseen siirrytään Visma Payn verkkopalvelun kautta ja tiliotteella ja laskulla maksun saajana näkyy Visma Pay tai Paybyway Oy. Visma Pay välittää maksut verkkokauppiaalle. Maksaminen on turvallista, sillä kaikki maksutapahtumaa koskevat tiedot välitetään salattua yhteyttä käyttäen niin ettei kukaan ulkopuolinen taho näe maksutapahtuman tietoja.

Kauppa syntyy verkkokaupan asiakkaan ja verkkokaupan välille. Verkkokaupan vastuulla ovat kaikki kauppaan liittyvät velvoitteet.

Lue lisää Visma Paysta: www.visma.fi/vismapay

Maksutavat

Visma Pay -palvelun kautta voit maksaa verkkopankkitunnuksilla, lompakolla, maksukorteilla (credit/debit), laskulla tai osamaksulla. Käytettävissä ovat seuraavat maksutavat: Osuuspankki, Nordea, Danske Bank, Oma Säästöpankki, Säästöpankki, Aktia, Paikallisosuuspankit, S-Pankki, Handelsbanken, Ålandsbanken, MobilePay, Masterpass, Pivo, Visa-, Visa Debit-, Visa Electron-, MasterCard- ja Debit MasterCard -kortit, sekä Jousto ja Enterpay Lasku yritykselle.

MobilePay: Voit maksaa MobilePay-lompakollasi mikäli olet sallinut verkkokaupoissa maksamisen sovelluksen asetuksista. MobilePay-lompakolla suoritetut maksut veloitetaan lompakkoon liitetyltä maksukortilta. Mikäli maksun veloittaminen maksukortilta epäonnistuu, MobilePay-lompakolla maksaminen ei ole mahdollista verkkokaupassa.

Pivo: Käyttöehdot ovat tarjolla Pivon sivuilla: pivo.fi/kayttoehdot/pivon-kayttoehdot

Jousto lasku ja osamaksu on kotimainen palvelu, jolla teet ostoksesi nopeasti ja turvallisesti. Jousto on tarkoitettu yksityishenkilöille, jotka ovat hoitaneet raha-asiansa moitteettomasti. Joustolla saat 30 vuorokautta korotonta ja kulutonta maksuaikaa. Laskun saatuasi voit päättää maksatko sen kokonaan vai osissa. Osamaksulla voit maksaa ostoksesi jopa 36:ssa erässä, alkaen 9,90 eur/kk. Jousto osamaksun kustannukset ovat 3,90 eur/kk ja 19,90%:n luottokorko. Voit maksaa Joustolla 30–3000 euron ostoksia. Luotonmyöntäjänä toimii Aurajoki Nordic Oy. Lue lisää Joustosta osoitteessa www.jousto.com.

Visma Pay -maksupalvelun yhteystiedot

Visma Pay, Paybyway Oy (Y-tunnus 2486559-4)
Sähköposti: helpdesk@vismapay.com
Puhelin: 09 315 42 037 (arkisin klo 9-17)
Postiosoite: Laserkatu 6, 53850 Lappeenranta

Toimitus

Tilauksia postitetaan arkipäivisin. Varastosta toimitettavien tuotteiden toimitusaika on yleensä 3-5 arkipäivää. Mikäli toimitettavat tuotteet ovat tilaustuotteita, toimitusaika on yleensä 1-3 viikkoa. Toimituskulut määräytyvät valitun toimitustavan, mahdollisten lisäpalvelujen, tilauksen painon ja koon mukaan. Näet toimituskulut verkkokaupan kassatoiminnossa ennen tilauksen lopullista hyväksymistä.

Mikäli tuote on kadonnut tai vioittunut toimituksen aikana, tulee tästä ilmoittaa viipymättä, mutta kuitenkin 14 vuorokauden kuluessa verkkokaupalle. Toimituksessa vioittuneista paketeista tulee viipymättä ilmoittaa toimituksesta vastanneelle yhtiölle.

Palautukset

Verkkokaupan asiakkaalla on kuluttajansuojalain mukainen 14 vuorokauden vaihto- ja palautusoikeus. Asiakkaalla on oikeus vaihtaa tai palauttaa osa tai kaikki tilauksen tuotteet. Palautettavat tai vaihdettavat tuotteet tulee olla alkuperäispakkauksessa ja myyntikuntoisia. Halutessasi palauttaa tai vaihtaa tuotteita, ota ensin yhteyttä verkkokauppaan ja kysy palautusohjeita. Liitäthän palautukseen mukaan nimesi, yhteystietosi sekä tilinumerosi mahdollista maksunpalautusta varten.

Tilauksen peruuttaminen, virhevastuu ja reklamaatiot

Ennen tilauksen toimitusta tilauksen voi peruuttaa kirjallisella ilmoituksella sähköpostitse.

Verkkokaupalla on lakisääteinen virhevastuu myydyistä tuotteista. Reklamaatiotapauksissa pyydämme olemaan yhteydessä asiakaspalveluumme. Kuluttajalla on oikeus viedä mahdolliset riitatilanteet kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.